Sailus -  ariadne aan de Zaan

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Artikel 1. - Verhuur


 • Reserveren kan alleen telefonisch minimaal 4 dagen voor gewenste datum
 • Reserveren kan alleen voor de hele dag

 • Na ontvangst op onze rekening van 50% van het totale huurbedrag zullen wij de reservering vast zetten,  U ontvangt dan van ons een reserverings bewijs incl. parkeerbon.

 • Voor de middag kan op de dag zelf na 10:00 uur gebeld worden of er nog boten beschikbaar zijn
 • Geldige legitimatie verplicht
 • Vaarbewijs niet verplicht, wij raden personen zonder ervaring aan niet te gaan varen op  Het IJ en Noord Zeekanaal        
 • Minimum leeftijd sloep 21 jaar
 • Huisdieren zijn toegestaan
 • De huurder is  vanaf het moment van afmeren tot het moment van aanmeren verantwoordelijk voor de sloep en zijn passagiers.
 • De verhuurder behoudt zicht het recht om extra kosten van € 50,00 per uur in rekening te brengen wanneer een sloep ariadne 580 niet op tijd retour is
 • De verhuurder behoudt zicht het recht om extra kosten van € 75,00 per uur in rekening te brengen wanneer een sloep ariadne 780 niet op tijd retour is

 • Bij ernstige bevuiling van een sloep behoud de verhuurder het recht om schoonmaak kosten in rekening te brengen
 • Het is op grond van de scheepvaartwet verboden om onder invloed van alcohol of medicijnen of drugs een sloep te besturen.
 • Voor vertrek wordt het restant van 50%  van de huur en een borg gerekend  van  €  250,00   aan de huurder, het restant en de borg dienen voldaan te worden voor vertrek
 • Bij schadeloos retour brengen van de sloep zal de borg van €  250,00 terug betaald  worden aan de huurder door verhuurder.
 • Annuleren is mogelijk:
               3 dagen voor aanvang huur datum:                volledige aanbetaling gerestitueerd
               2  dagen voor aanvang huur datum:              75% van de aanbetaling gerestitueerd
               1  dag voor aanvang huur datum:                    50% van de aanbetaling gerestitueerd
               Annuleert U op de dag van aanvang huur    0%  van de aanbetaling gerestitueerd
Bij extreem slecht weer, mag de verhuurder de beslissing nemen dat er niet gevaren kan
worden en ontvangt huurder van verhuurder zijn of haar bedrag dat is overgemaakt retour.
 

Artikel 2. - OFFERTES.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.


Artikel 3. - PRIJZEN.

Tenzij anders overeengekomen luiden de prijzen inclusief B.T.W.

Artikel 3. - LEVERING /VERZENDING. De wijze van verzending wordt door ons bepaald, tenzij anders is overeengekomen. Hiervoor zullen wel de gemaakte kosten in rekening gebracht worden. Leveringstijden gelden steeds bij benadering en in geen geval kunnen wij voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van de leveringstijd aansprakelijk worden gesteld, onverminderd onze rechten, in geval van overmacht als omschreven in Artikel 6.

Artikel 4. - RISICO GEDURENDE TRANSPORT. Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zijn niet voor ons risico en worden door ons niet vergoed.

Artikel 5. - WIJZIGING VERKOOPVOORWAARDEN, PRIJZEN. Voor alle orders zijn op de dag van de opdrachtbevestiging geldende, verkoopvoorwoorden en prijzen van kracht. Wij behouden ons het recht voor verkoopvoorwaarden en prijzen te veranderen. Afnemers zijn echter bevoegd om binnen 8 dagen na dagtekening van de kennisgeving van gewijzigde verkoopvoorwoorden of prijzen, de opdracht voor de nog niet geleverde goederen te annuleren.

Artikel 6. - OVERMACHT. In geval van overmacht, als hoedanig in ieder geval zullen gelden, oproer, epidemie, natuurrampen, uitsluiting, staking, brand, oorlogsomstandigheden, mobilisatie, onlusten, in - en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gerede producten of arbeidskrachten, storingen in openbare voorzieningen, storing van welke aard ook in ons bedrijf, of in dat van onze leveranciers of expediteurs, dan wel in geval van andere omstandigheden, waaronder nakoming der overeenkomst van ons redelijkerwijs niet of niet tijdig verlangd kan worden, hebben wij het recht om naar keuze, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens afnemer te zijn gehouden, bij enkele kennisgeving, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor een termijn van ten hoogste één jaar, onverminderd het recht tot ontbinding als bovenbedoeld op een later tijdstip gedurende deze termijn.

Artikel 7. - BESTELDE HOEVEELHEDEN. De toelaatbaarheid van afwijkingen van de bestelde hoeveelheid bedraagt maximaal 20%, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. De afnemer is verplicht het meerdere af te nemen en met het mindere genoegen te nemen.

Artikel 8. – VRIJWARING. De tegen partij dient 3R Multi Shop te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op 3R Multi Shop jegens derde zou kunnen rusten met betrekking tot de door  3R Multi Shop geleverde zaken.

Artikel 9. – GARANTIE. Goederen gekend en goedgekeurd door de afnemer, geen enkele vorm van garantie.

Artikel 10. - WANPRESTATIE EN EIGENDOMSVOORBEHOUD. 3R Multi Shop blijft eigenaar van de verkochte en geleverde goederen totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen, inclusief rente en kosten volledig zijn voldaan. Indien afnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, zulks uitsluitend te onzer beoordeling, heeft  3R Multi Shop het recht om bij enkel schriftelijke kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd onze rechten op schadevergoeding. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op één of meer betaalde en onbetaalde facturen, worden de bij afnemer aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde factuur.

Artikel 11. - VERPAKKING. Speciale verpakkingen op voorschrift van de afnemer, alsmede kisten kratten en pallets worden in rekening gebracht.

Artikel 12. - BETALING. Betaling dient te geschieden à contant, vooruitbetalen levering onder rembours of anders overeengekomen met inachtneming van een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum te onzen kantore of op bankrekening NL83RABO 0176 9268 52  ten name van 3R Multishop, zonder aftrek van korting of beroep op compensatie. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt 5% rente per maand over het verschuldigde bedrag berekend. Alle kosten, zoals incassokosten, kosten van inning door een incassobureau en/of deurwaarder, wisselkosten, gerechtskosten en buitengerechtelijke incassokosten, ontstaan door niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van zijn verplichtingen, komen ten laste van de afnemer.

Artikel 13. - GEREEDSTAANDE GOEDEREN. Indien afname niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt berekenen wij voor elke €1000,00 factuurwaarde of gedeelte daarvan, €20,- opslagkosten per ingegane maand. Bovendien zijn wij gerechtigd de gereedstaande goederen te factureren en betaling daarvan te verplichtingen, onverminderd ons recht althans te vorderen.

Artikel 14. - BEVOEGDE RECHTER. Bij geschillen is de rechter van de plaats van onze vestiging of, te onzer keus, van de plaats van vestiging van de afnemer bevoegd.

Artikel 15. - TOEPASSELIJKHEID DER VERKOOPVOORWAARDEN. Deze verkoopvoorwoorden zijn eveneens van toepassing op leveringen, welke door ons worden uitgevoerd op verzoek van derden.

Artikel 16. - BEKENDHEIDSCLAUSULE. Deze voorwoorden gelden voor alle koop en verkoopovereenkomsten, zodat de afnemer zich niet beroepen kan op onbekendheid met deze voorwaarden bij overeenkomsten, waarbij door ons niet uitdrukkelijk verwezen is naar deze voorwaarden.